مگنت جهت نصب روی اکسترودر

مگنت جهت نصب روی اکسترودر