مگنت برای نصب روی خط لوله

مگنت برای نصب روی خط لوله