آهنربا برای نصب روی اکسترودر

آهنربا برای نصب روی اکسترودر