ماشین آلات و تکنولوژی ها

ماشین آلات و تکنولوژی ها

دستگاه ترموفرمینگ  TILTING

دستگاه ترموفرمینگ TILTING

خط تولید فیلم دمشی

خط تولید فیلم دمشی

خط تولید ورق تخت

خط تولید ورق تخت

دستگاه ترموفرمینگ

دستگاه ترموفرمینگ

مواد اولیه و مواد واسطه

مواد اولیه و مواد واسطه