دستگاه TM 800

دستگاه TM 800

ابعاد ماشین طول:  11/5 متر عرض: 2/75 متر (با تابلو...

دستگاه TM 900

دستگاه TM 900

ابعاد ماشین طول: 14/25متر  (4 ایستگاه) – 12 (3 ایستگاه)...

دستگاه TM 1000

دستگاه TM 1000

ابعاد ماشین طول: 16/5متر  (4 ایستگاه) – 14/75 (3 ایستگاه)...

دستگاه TM 650

دستگاه TM 650

ابعاد ماشین طول:  10/5 متر عرض: 2/90 متر (با تابلو...