بسته بندی مواد غذایی

بسته بندی مواد غذایی

انواع فیلم های نفوذناپذیر (Barrier)

انواع فیلم های نفوذناپذیر (Barrier)

بازار جهانی فیلم های نفوذناپذیر (Barrier) و فوق نفوذناپذیر (High Barrier) به سرعت در حال پیشرفت می باشد. این نوع فیلم با داشتن ساختار چند...

انواع ورق PET

انواع ورق PET