نایلون 3، 5 و 7  لایه گلخانه

نایلون 3، 5 و 7 لایه گلخانه